Etik Prensipler

Türk Fizyoterapistleri İçin Etik İlkeler

Giriş

Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu ve Dünyadaki Ulusal Fizyoterapi Dernekleri tarafından oluşturulan ve tüm fizyoterapistlerin etik yükümlülüklerini açıklayan aşağıdaki etik ilkeleri kabul eder.

Etik kuralların amaçları;

1. Hasta yönetimi, konsültasyonu, eğitimi, araştırması ve idaresinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının temelini oluşturan etik ilkeleri tanımlamak,

2. Profesyonel olarak kamuya hesap verme zorunluluğunun (sorumluluk) temelini oluşturan davranış ve performans standartlarını sağlamak,

3. Fizyoterapistlere etik konusunda destek oluşturmak,

4. Fizyoterapistin profesyonel davranışına rehberlik eden,  temel değerler, etik ilkeler ve standartlar konusunda fizyoterapistleri, öğrencileri, diğer sağlık çalışanlarını, yöneticileri ve halkı eğitmek,

5. Etik dışı davranan fizyoterapistler ile ilgili olarak standartlar belirlemektir.

Etik Kurallar, fizyoterapistlik mesleğinin temel değerleri ve görev, yetki ve sorumlulukları açısından önemli olan beş alan üzerine kurulmuştur.

  1. Hasta tedavisi
  2. Konsültasyon
  3. Eğitim
  4. Araştırma
  5. Yönetim

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yedi temel değer üzerine kuruludur.

1. Hesap verme zorunluluğu (sorumluluk),

2. Fedakarlık (alturizm),

3. Merhamet,

4. Mükemmeliyet,

5. Dürüstlük,

6. Mesleki sorumluluk

7. Sosyal sorumluluk

Prensipte belirli bir rol belirtilmedikçe, tasvir edilen görev ve yükümlülükler fizyoterapistin tüm beş rolü ile ilgilidir. Etik Kuralların temelini,  fizyoterapistlerin özel yükümlülüğü olan   aktivite limitasyonları, katılım kısıtlılıkları ve engelleri olan bireyleri güçlendirmek, eğitmek, bağımsızlıklarını artırmak, sağlığı korumak, iyilik halini sürdürmek ve  yaşam kalitesini artırmak oluşturur.

İlkeler  (prensipler)

İlke  #1: Fizyoterapistler, tüm bireylerin doğalarında var olan haysiyet ve haklarına saygı göstermelidir. (Temel değerler: Merhamet, Dürüstlük)

1A. Fizyoterapistler, yaş, cinsiyet, ırk, uyruk, din, etnik, sosyal veya ekonomik durum, cinsel tercih, sağlık durumu veya engelliliğe bakılmaksızın tüm bireylere karşı saygılı davranacaklardır.

1B. Fizyoterapistler, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması, konsültasyonu, eğitimi, araştırması ve yönetiminde başkalarına karşı ayırım yapmayacaklardır.

İlke  #2: Fizyoterapistler hastaların haklarını ve ihtiyaçlarını ele alırken güvenilir ve merhametli olacaklardır. (Temel değerler: Dürüstlük, merhamet, Mesleki Görev)

2A. Fizyoterapistler mesleğin temel değerlerine bağlı kalacak ve fizyoterapistin çıkarlarının üzerinde, hastaların yararına hareket edeceklerdir.

2B. Fizyoterapistler, hastaların bireysel ve kültürel farklarını bünyesinde toplayan merhamet ve şefkat davranışları ile birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini sunacaklardır.

2C. Fizyoterapistler, klinik araştırmalarda hastalara veya vekillerine fizyoterapi bakımı ya da katılım ile ilgili olarak bilgilendirmeye dayalı kararlar vermeleri için gerekli olan bilgiyi sağlayacaklardır.

2D. Fizyoterapistler, sağlık hizmetleri kararlarında kararı güçlendirmek adına hastalar ile işbirliği yapacaklardır.

2E. Fizyoterapistler, hastalar ile ilgili bilgileri gizli tutacaklar ve gizli bilgileri uygun otoritelere yalnızca izin verildiğinde veya yasanın gerektirdiği durumlarda bildirebileceklerdir.

İlke  #3: Fizyoterapistler doğru mesleki kararlar alma bağlamında sorumluluk taşıyacaklardır. (Temel Değerler: Mükemmellik, Dürüstlük)

3A. Fizyoterapistler bütün uygulama ortamlarında,  hastanın üstün yararı adına, bağımsız ve objektif mesleki yargılar sergileyeceklerdir.

3B. Fizyoterapistler mesleki standartlar, bulgular (güncel literatürü ve var olan en iyi uygulamayı içeren), uygulayıcı deneyimleri ve hasta değerleri tarafından bilgilendirilen mesleki kararı sergileyeceklerdir.

3C. Fizyoterapistler kendi uygulama kapsamları ve uzmanlık düzeyleri içerisinde karar verecekler ve gerektiğinde akranları veya diğer sağlık profesyonelleri ile iletişim kuracak, işbirliği yapacak veya onlara danışacaklardır.

3D. Fizyoterapistler mesleki yargıyla çatışan çıkar çatışmalarına girmeyeceklerdir.

3E. Fizyoterapistler fizyoterapi teknikerleri ve yardımcı personel ile iletişimini uygun olarak sağlayacaklardır.

İlke  #4: Fizyoterapistler hastalar, aileler, meslektaşlar, öğrenciler, araştırmaya katılanlar, diğer sağlık hizmeti sunanlar, işverenler, muhataplar ve halk ile ilişkilerinde dürüstlük göstereceklerdir. (Temel Değer: Dürüstlük)

4A. Fizyoterapistler dürüst, doğru ve ilgili bilgi sağlayacak ve yanıltıcı beyanlarda bulunmayacaklardır.

4B. Fizyoterapistler, üzerinde denetim, değerlendirme ve otoriteleri bulunan kişileri istismar etmeyeceklerdir (örneğin Hastalar, öğrenciler, yöneticiler, araştırma katılımcıları veya çalışanlar).

4C. Fizyoterapistler, sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen kötüye kullanımı önleyecek ve uygun olduğunda, ilgili makamlara yasa dışı veya etik olmayan fiilleri bildireceklerdir.

4D. Fizyoterapistler, kanuna tabi olarak, uygun yetkili makamlara, çocuklar ve savunmasız yetişkinler ile ilgili şüpheli istismar vakalarını rapor edeceklerdir.

4E. Fizyoterapistler, hastalarının, yöneticilerin veya öğrencilerinin hiçbiriyle herhangi bir cinsel ilişkide bulunmayacaktır.

4F. Fizyoterapistler, kimseyi sözlü olarak, fiziksel, duygusal veya cinsel yolla taciz etmeyeceklerdir.

İlke  #5: Fizyoterapistler yasal ve mesleki yükümlülüklerini yerine getireceklerdir (Temel Değerler: Mesleki Görev, Hesap Verebilirlik

5A. Fizyoterapistler, geçerli olan mesleki yasal düzenlemelere uyacaklardır.

5B. Fizyoterapistler, fizyoterapi teknikeri ve yardımcı personelin gözetimi için birincil olarak sorumluluğa sahip olacaklardır.

5C. Fizyoterapistler, araştırma ile ilgili olan, araştırma katılımcılarının korunmasında yol gösterici olan kabul edilmiş standartlara uyacaklardır.

5D. Fizyoterapistler, mesleki sorumluluğu olumsuz olarak etkileyebilecek, fiziksel, psikolojik sorunları olan veya madde bağımlılığı olan meslektaşlarını yardım ederek cesaretlendireceklerdir.

5E. Bir fizyoterapistin mesleki sorumluluğunu uygun beceri ve güvenlik çerçevesinde yerine getiremediğinin tespiti durumunda fizyoterapistler bu bilgiyi ilgili otoriteye ileteceklerdir.

5F. Fizyoterapistler hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı devam ederken hizmet sağlayıcı ile olan ilişkisini sonlandırdığı durumlarda,  bakım sağlamak için alternatifler hakkında uyarı ve bilgi sağlayacaklardır.

İlke  #6: Fizyoterapistler yaşam boyu öğrenme, bilgi, beceri, yetenekler ve mesleki davranışların geliştirilmesi yoluyla uzmanlık düzeylerini artıracaklardır. (Temel Değer: Mükemmellik)

6A. Fizyoterapistler mesleki yeterliliği elde edecek ve koruyacaklardır.

6B. Fizyoterapistler kritik öz değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması, eğitimi, sağlık hizmeti sunumu ve teknolojideki değişiklikler üzerine düşünmeye dayanan mesleki gelişimlerinde sorumluluğu üstleneceklerdir.

6C. Fizyoterapistler mesleki gelişim faaliyetleri sırasında tekniği  uygulamadan önce,  kanıtın gücünü ve uygulanabilirliğini değerlendirdirecektir.

6D. Fizyoterapistler mesleki gelişim, ömür boyu öğrenme ve mükemmelliği destekleyen çalışma ortamları geliştireceklerdir.

İlke  #7Fizyoterapistler hastalar ve toplumun yararına olan örgütsel davranışlar ve mesleki uygulamaları destekleyeceklerdir. (Temel Değerler, Hesap verebilirlik)

7A. Fizyoterapistler otonom ve hesap verilebilir profesyonel kararları destekleyen uygulama ortamlarını teşvik edeceklerdir.

7B. Fizyoterapistler hak ettikleri şekilde ve fizyoterapi ve rehabilitasyon  hizmetleri için makul olan ücreti talep edeceklerdir.

7C. Fizyoterapistler mesleki kararlarını etkileyen ya da etkiliyor izlenimi veren hediye ya da diğer hususları kabul etmeyeceklerdir.

7D. Fizyoterapistler hastalara önerdikleri ürünlerde veya hizmetlerde kendileri adına herhangi bir maddi çıkar gözetmeyeceklerdir.

7E. Fizyoterapistler ücretler hakkında bilgi sahibi olacak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri için dokümantasyon ve kodlamanın sağlanan hizmetlerin niteliği ve kapsamını doğru şekilde yansıtmasını sağlayacaklardır.

7F Fizyoterapistler, meslektaşlarının hastalara karşı mesleki yükümlülükleri yerine getirmelerini engelleyen istihdam düzenlemeleri veya diğer düzenlemelerden kaçınacaklardır

İlke  #8: Fizyoterapistler yerel, ulusal veya küresel olarak insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak adına sarf edilen çabalara katılacaklardır (Temel Değer: Sosyal Sorumluluk)

8A. Fizyoterapistler, ekonomik olarak dezavantajlı, sigortasız ve eksik sigortalı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayan, karşılıksız olarak yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri ya da destek organizasyonları sağlayacaklardır.

8B. Fizyoterapistler sağlıkta ve sağlık hizmetlerindeki eşitsizliklerin azaltılmasını savunacak, sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirecek ve insanların sağlık, iyilik ve koruyucu sağlık ihtiyaçlarına odaklanacaklardır.

8C. Fizyoterapistler sağlık hizmetleri kaynaklarının gözlemcileri olacak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin gereksiz veya aşırı  kullanılmasını önleyeceklerdir.

8D. Fizyoterapistler halkı fizyoterapi ve rehabilitasyonun faydaları ve fizyoterapistin benzersiz rolü hakkında eğiteceklerdir.

                                                                                                            21.10.2018